Regulamin Zasileń Konta Prepaid

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.      Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez eCard S.A. usługi polegającej na umożliwieniu doładowywania kont telefonów komórkowych rozliczanych w formie przedpłat (dalej: „Usługa Zasileń Konta Prepaid”).

2.      Wszyscy użytkownicy Usługi (dalej „Usługobiorcy”) zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2

Informacje podstawowe o Usługodawcy

1.      Podmiotem świadczącym Usługi Zasileń Konta Prepaid określone w Regulaminie, jest eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16 840 000,00 złotych w całości opłaconym, NIP: 521-31-03-040, Regon 016341786 (dalej „eCard”).

2.      Usługa Zasileń Konta Prepaid wykonywana jest przez eCard za pośrednictwem serwisu internetowego (dalej „Serwis”) znajdującego się pod adresem:            https://www.doladowywacz.pl lub https://www.polpay.net.

§ 3

Informacje podstawowe o Usługobiorcy

Z Usługi Zasileń Konta Prepaid korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), mający możliwość korzystania z ePrzelewów, dPrzelewów lub posiadający kartę płatniczą, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w § 10 ust. 4 Regulaminu.

§ 4

Rodzaj usługi świadczonej droga elektroniczną

1.      Usługa Zasileń Konta Prepaid jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz 1204 z późn. zm.).

2.      Usługa Zasileń Konta Prepaid jest to jednorazowa usługa umożliwiająca Usługobiorcy zakup doładowań kont telefonów komórkowych działających w systemach prepaid lub mix w sieciach Orange, T-Mobile, Heyah, Plus oraz Play za pośrednictwem Serwisu internetowego.

3.      Usługa Zasileń Konta Prepaid umożliwia zasilenie dowolnego polskiego numeru telefonu komórkowego w systemie prepaid w sieciach wyszczególnionych w ust.2 powyżej, następującymi nominałami:

a.      Konto Tak Tak, T-Mobile na kartę, Mix i Internet na kartę blueconnect dowolną, wyrażoną w pełnych złotych kwotą z zakresu od 5zł do 500zł,

b.      Konto Heyah, Heyah Mix dowolną, wyrażoną w pełnych złotych kwotą z zakresu od 5zł do 500zł,

c.      Konto Orange (prepaid i mix w sieci Orange): 5zł, 10zł, 30zł, 40zł, 50zł, 100zł, 200zł

d.      Konto Plus, dowolną, wyrażoną w pełnych złotych kwotą z zakresu od 5zł do 150zł,

e.      Konto Play, dowolną, wyrażoną w pełnych złotych kwotą z zakresuod 5zł do 300zł,

4.      Zapłata za Usługę Zasileń Konta Prepaid może być dokonana przez Usługobiorcę przy użyciu elektronicznych form płatności w postaci ePrzelewu, dPrzelewów lub karty płatniczej, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi odpowiednio w Załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

5.      Usługa Zasilenia Konta Prepaid wykonywana jest wyłącznie w walucie polskiej.

§ 5

Zawarcie umowy oraz zasady świadczenia Usługi Zasileń Konta Prepaid.

1.      Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Zasileń Konta Prepaid odbywa się za pośrednictwem Serwisu internetowego. Każdorazowe skorzystanie z Usługi Zasileń Konta Prepaid wymaga zawarcia odrębnej umowy.

2.      Zawarcie umowy wymaga:

a.      podania przez Usługobiorcę następujących danych:

                                                    i.     numer telefonu prepaid w jednej z polskich sieci telefonii komórkowych, którego konto ma zostać zasilone,

                                                   ii.     adres poczty elektronicznej (e-mail), na który zostaną wysłane warunki świadczenia Usługi, potwierdzenie realizacji Usługi Zasileń Konta Prepaid oraz inne dokumenty,

                                                  iii.     wysokość kwoty zasilenia konta prepaid, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu,

b.      złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji,

c.      złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia, iż chce aby Usługa Zasileń Konta Prepaid została zrealizowana natychmiast, a doładowanie dostarczone niezwłocznie po jego zamówieniu, co będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy,

d.      złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia, że jest rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej,

e.      dokonania przez Usługobiorcę płatności za usługę.

3.      Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu przez eCard danych Usługobiorcy oraz wskazanych powyżej oświadczeń, z chwilą dokonania przez Usługobiorcę płatności za usługę za pomocą udostępnionych sposobów płatności, z zachowaniem zasad dotyczących wybranego sposobu płatności określonych odpowiednio w Załączniku 1 lub 2 do Regulaminu.

4.      Zasilenie Konta Prepaid w ramach świadczonej Usługi następuje po dokonaniu autoryzacji karty płatniczej przez Centrum Autoryzacyjne eCard albo po wykonaniu przez Usługobiorcę ePrzelewu lub dPrzelewu, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

5.      Zasilenie Konta Prepaid rozpoczyna kolejny okres ważności konta telefonu prepaid, uzależniony od kwoty zasilenia. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez operatorów telekomunikacyjnych określone są w aktualnie obowiązujących cennikach tychże operatorów.

6.      Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji Usługi Zasilenia Konta Prepaid oraz jej numer referencyjny.

7.      Z tytułu realizacji Usługi Zasilenia Konta Prepaid, eCard nie pobiera dodatkowych opłat ponad kwotę doładowania. Skorzystanie z Usługi nie zwalnia jednak Usługobiorcy z ponoszenia kosztów wynikających z korzystania przez Usługobiorcę z wybranego sposobu płatności, jak również wynikających z używania przez Usługobiorcę środków porozumiewania się na odległość w celu Zasilenia Konta Prepaid. Ww. koszty ponosi Usługobiorca zgodnie z treścią umów łączących go z dostawcami poszczególnych usług.

8.      Celem otrzymania faktury VAT za zakupioną Usługę Zasilenia Konta Prepaid w Serwisie internetowym, Usługobiorca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dokonania Zasilenia Konta Prepaid wypełnić w Serwisie internetowym formularz z danymi odbiorcy, niezbędnymi do wystawienia faktury, wraz z numerem zasilonego telefonu i numerem referencyjnym transakcji, której faktura dotyczy, oraz adresem e-mail, który podany został przy zleceniu zasilenia i na który faktura ma zostać wysłana.\

9.      Usługobiorca otrzyma fakturę VAT na podany przez niego adres e-mail w ciągu 24 godzin od otrzymania przez eCard prawidłowo wypełnionego formularza wskazanego w ust. 11 powyżej. Usługobiorca wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

§ 6

Dane Osobowe

1.      eCard jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), dalej „u.o.d.o.”.

2.      Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji Usługi Zasileń Konta Prepaid.

3.      Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z przepisami u.o.d.o., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawy o usługach płatniczych, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz realizacji umowy, w tym w celu wystawienia faktury VAT.

4.      Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, m.in. otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, w szczególności dotyczących Usługi Zasileń Konta Prepaid, informacji związanych z usługami świadczonymi przez eCard, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez eCard. Informacje te mogą być dostarczane w następujący sposób:

a.      na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy udostępniony eCard dla celów realizacji usługi Zasilenia Kont Prepaid,

b.      na numer telefonu komórkowego Usługobiorcy udostępnionego eCard dla celów realizacji usługi Zasilenia Kont Prepaid.

Powyższa zgoda może być w każdej chwili odwołana przez Usługobiorcę.

5.      eCard zapewnia Usługobiorcy, którego dane dotyczą, realizację uprawnień wynikających z u.o.d.o., w tym wgląd i możliwość poprawienia ich treści.

§ 7

Reklamacje

1.      Przedmiotem reklamacji jest wykonanie lub niewykonanie przez eCard Usługi Zasilenia Konta Prepaid, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.

2.      Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta eCard:

a.      poprzez zakładkę „Reklamacje” dostępną w Serwisie internetowym,

b.      pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@polpay.net

c.      telefonicznie – pod numerem telefonu (22) 493 44 41 w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze.

3.      Przedmiotem Reklamacji nie mogą być okoliczności wskazane w § 8 ust. 3-7 Regulaminu.

4.      Reklamacja winna zawierać:

a.      numer referencyjny reklamowanej transakcji,

b.      numer doładowywanego telefonu,

c.      adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas składania zlecenia Zasilenia Konta Prepaid, którego reklamacja dotyczy,

d.      zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

5.      eCard rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji, zgodnie z ust. 5 poniżej.

6.      W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, eCard zwraca się do Usługobiorcy, w formie elektronicznej na podany adres e-mail, z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.

7.      W przypadku, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 4 powyżej, eCard informuje o tym Usługobiorcę, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

8.      Reklamacje dotyczące okoliczności leżących po stronie świadczącego usługi telekomunikacyjne w formie prepaid, eCard może w terminie zastrzeżonym do rozpatrzenia reklamacji przekazać właściwemu podmiotowi, o czym poinformuje Usługobiorcę, a następnie przekaże mu informację o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji przez ten podmiot..

9.      Dodatkowe informacje w zakresie reklamacji, o których mowa w ust. 8 powyżej, Usługobiorca może otrzymać również bezpośrednio u operatora sieci telefonii komórkowej, w której funkcjonuje telefon:

a.      Simplus i MixPlus: Biuro Obsługi Klienta tel. 2601 z telefonu Plusa lub 601 102 601 z innych telefonów, e-mail: bok@plusgsm.pl

b.      SamiSwoi: Dział Obsługi Klienta SamiSwoi: tel. 8877 z telefonu Sami Swoi lub 887 018 877 z innych telefonów, e-mail: master@samiswoi.pl

c.      TakTak i Era Mix: Biuro Obsługi Użytkownika, tel. 9602 z telefonu w systemie Era lub 602 960 200 z innych telefonów, e-mail: boa@era.pl

d.      Heyah: Dział Obsługi Klienta Heyah tel. 2222 z telefonu Heyah lub 888 00 22 22 z innych telefonów, e-mail: kontakt@heyah.pl

e.      Orange i Pop: Biuro Obsługi Klienta tel: *22 z telefonu POP lub (0-22) 634 28 82 z innych telefonów, e-mail; bok@centertel.pl

f.       36i6: Biuro Obsługi Klienta tel. 2601 z telefonu 36i6 lub 601 102 555 z innych telefonów, e-mail bok@plusgsm.pl

g.     Play: Biuro Obsługi Klienta Play tel. *500 z telefonu w systemie Play lub 0-790500500 z innych telefonów, e-mail: bok@playmobile.pl

10.   Reklamacje, o których mowa w ust. 8 powyżej, rozpatrywane są zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, obowiązującym u poszczególnych operatorów.

 

§ 8

Zastrzeżenia

1.      eCard może w każdym czasie zmienić warunki oferowania Usługi Zasileń Konta Prepaid oraz czasowo zawiesić lub zakończyć ich świadczenie bez uprzedniego powiadamiania.

2.      Zapis w ust. 1 powyżej, nie ma zastosowania do umów już zawartych pomiędzy eCard, a Usługobiorcami.

3.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Usługobiorcę numeru telefonu, którego konto ma być zasilone lub kwoty doładowania, którą konto ma być zasilone, jak również za wadliwe funkcjonowanie przeglądarki internetowej oraz łącz telekomunikacyjnych, z których korzysta Usługobiorca.

4.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych oferowanych przez operatorów sieci telefonii komórkowej, w której funkcjonuje telefon doładowywany w ramach Usługi Zasilenia Konta Prepaid.

5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej.

6.      Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu zwykłej staranności, o charakterze zewnętrznym w stosunku do eCard i niezależne od niego, w szczególności takie jak: strajki, walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do ich Usługodawcy i jego działalności.

7.      W przypadku wystąpienia siły wyższej, wykonanie Usługi Zasileń Konta Prepaid może zostać zawieszone na czas równy okresowi trwania siły wyższej.

§ 9

Okres obowiązywania umowy i prawo odstąpienia

1.      Umowa o realizację Usługi Zasileń Konta Prepaid zawierana jest na czas określony obejmujący realizację Usługi oraz innych obowiązków związanych z Usługą, wynikających z Regulaminu.

2.      Ze względu na charakter Usługi Zasileń Konta Prepaid, która jako dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, nie może zostać zwrócona, Usługa realizowana jest w całości wyłącznie po otrzymaniu od Usługobiorcy żądania jej natychmiastowego wykonania. Usługa wykonywana jest w całości niezwłocznie po otrzymaniu przez eCard wpłaty od Usługobiorcy.

3.      W związku z okolicznościami opisanymi w ust. 2 powyżej, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, prawo to nie przysługuje na podstawie art. 38 ust. 13) ustawy z dnia 30.05.2014 r. Prawo konsumenckie (Dz.U. 2014 poz. 827), z uwagi na rozpoczęcie za wyraźną zgodą Usługobiorcy świadczenia dostarczenia treści cyfrowych niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. przed upływem terminu do odstąpienia do umowy.

§ 10

Komunikacja i wymogi techniczne

1.      Językiem stosowanym w relacjach eCard z Usługobiorcami jest język polski.

2.      O ile postanowienia Regulaminu nie przewidują inaczej, Usługobiorca może kontaktować się z eCard:

a.      drogą elektroniczną, poprzez adres e-mail: bok@ecard.pl

b.      telefonicznie, pod nr telefonu: 022 493 44 44, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00

c.      pisemnie, na adres: eCard S.A. ul. T. Czackiego 7/9/11/, 00- 043 Warszawa.

3.      eCard komunikuje się z Usługobiorcą drogą elektroniczną (na podany adres e-mail), telefonicznie lub pisemnie, przy czym jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, podstawową formą komunikacji z Usługobiorcą jest poczta e-mail.

4.      Korzystanie z Usługi Zasileń Konta Prepaid możliwe jest przy użyciu urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową lub inną aplikację służącą do wyświetlania stron internetowych oraz wymaga zawartej umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej, umożliwiającej korzystanie z usług telekomunikacyjnych rozliczanych w formie przedpłat

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie internetowym eCard.

2.      Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

3.      eCard ma prawo w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Zmiany Regulaminu oraz treści załączników do Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich aktualnego brzmienia na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na sposób wykonania Usługi będące w trakcie realizacji.

4.      Prawem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych w związku ze świadczeniem Usługi Zasileń Konta Prepaid jest prawo polskie.

5.      Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

6.      W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad korzystania z Usługi Zasileń Kont Prepaid przy płatności ePrzelewem i dPrzelewem.

 

1.      Płatność za Usługę Zasileń Kont Prepaid może być dokonana przez każdego Usługobiorcę posiadającego możliwość korzystania przynajmniej z jednego z następujących ePrzelewów:

a.      Płacę z Inteligo (PKO BO S.A.)

b.      mTransfer (mBank  S.A.)

c.      Multitransfer (mBank S.A.)

d.      Millennium Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.)

e.      Płać z iPKONET (PKO BP S.A.)

f.       Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.)

g.     Przelew z BPH (Bank BPH S.A.)

h.      Płacę z iPKO (PKO BP)

i.       Przelew Pekao24 (Bank Pekao S.A)

j.       Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)

k.      Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.)

l.       Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.)

m.    T-Mobile Usugi Finansowe (Alior Bank S.A.)

n.      MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.)

o.      Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.)

p.      Eurobank Płatność online (Euro Bank S.A.)

q.     Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski S.A.)

r.       db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.)

s.      iKO (PKO BP)

t.       Peopay (Bank Pekao S.A.)

u.      Orange Finanse (mBank S.A.)

v.      e-Transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)

w.     Przelew z Volkswagen Bank Direct (Volkswagen Bank Polska S.A.)

x.      Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A.)

y.      Płacę z Plus Bank (Plus Bank S.A.)

2.      Płatność za Usługę Zasileń Kont Prepaid dPrzelewem może być dokonana przez każdego Usługobiorcę posiadającego rachunek internetowy w jednym z następujących Banków:

a.      Deutsche Banku

b.      Bank Pocztowy

c.      Raiffeisen Polbank

d.      Bank Spółdzielczy we Wschowie

e.      Credit Agricole

3.      Wykonanie ePrzelewu lub dPrzelewu polega na zasileniu przez Usługobiorcę rachunku eCard powiązanego z daną formą płatności (wyszczególnioną w ust. 1 i 2 powyżej), kwotą równą kwocie zasilenia konta prepaid.

4.      Płatność ePrzelewem lub dPrzelewem może być dokonana przez Usługobiorcę 24h na dobę każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy, z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych oraz niezależnymi od eCard przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej, jak również przerwami w funkcjonowaniu danego banku.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Szczegółowe uregulowania korzystania z Usługi Zasilenia Konta Prepaid przy płatnościach kartą płatniczą.

 

1.      Płatność za Usługę Zasileń Kont Prepaid może być dokonana kartami płatniczymi, które zostały wydane przez polskie banki, działającymi w systemach VISA lub MasterCard, dopuszczonymi regulacjami tychże systemów do realizacji płatności bez fizycznej ich obecności.

2.      Autoryzacja płatności kartami płatniczymi będzie odbywać się na bezpiecznych stronach Centrum Autoryzacyjnego eCard S.A.

3.      Autoryzacje będą dokonywane 24h na dobę każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych, przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej lub brakiem odpowiedzi autoryzacyjnej z banku wydawcy niezależnym od eCard.

4.      Autoryzacja płatności kartą kredytową dokonana będzie, o ile:

a.      karta nie będzie zastrzeżona

b.      karta będzie ważna

c.      bank, który wydał Usługobiorcy kartę, potwierdzi, że Usługobiorca posiada dostępne środki na realizację płatności.

5.      Każdy Usługobiorca może dokonać płatności karta płatniczą, z zastrzeżeniami określonymi w pkt. 6 – 10 niniejszego Załącznika.

6.      Płatność daną kartą płatniczą może być dokonana tylko raz dziennie.

7.      Usługobiorca, identyfikowany jako numer doładowywanego telefonu i adres e-mail, który dokonał co najmniej jednokrotnego Zasilenia Konta Prepaid danego numeru telefonu opłaconego ePrzelewem, może dokonać Zasilenia Konta Prepaid płacąc kartą płatniczą, przy czym Usługobiorca może dokonać jednego zasilenia dziennie o wartości maksymalnie 150zł.

8.      Do momentu dokonania przez Usługobiorcę, identyfikowanego poprzez numer doładowywanego telefonu i adres e-mail, co najmniej jednokrotnego Zasilenia Konta Prepaid danego numeru telefonu opłaconego ePrzelewem, Usługobiorca może dokonać Zasilenia Konta Prepaid płacąc kartą płatniczą, zgodnie z poniższymi zasadami:

a.      wartość pojedynczej transakcji kartą płatniczą nie może być większa, niż 50zł dla danego konta prepaid,

b.      płatność kartą płatniczą może być dokonana nie częściej niż co 7 dni.

9.      Ze względu na możliwość naruszenia interesów eCard i osób trzecich, eCard zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia płatności dokonywanej kartą płatniczą. Odmowa taka nie wymaga uzasadnienia.

10.   Ze względu na możliwość naruszenia interesów eCard i osób trzecich, eCard zastrzega sobie prawo do wymagania od Usługobiorcy, który dokonał już Zasilenia Konta Prepaid przy pomocy ePrzelewu, a który następnie dokonuje płatności przy użyciu karty płatniczej, aby płatności te dokonywane były zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8 powyżej, do momentu ponownego skorzystania przez tego Usługobiorcę z ePrzelewu w celu Zasilenia Konta Prepaid.

 

eCard S.A. jest agentem rozliczeniowym nadzorowanym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na podstawie
Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r. z późn. zm.)